Videoškolenie pre poučenie oprávnených osôb2018-12-03T11:41:40+00:00

Poučenie oprávnených osôb

Tu je pre vás pripravené videoškolenie pre zabezpečenie poučenia vašich oprávnených osôb. Oprávnené osoby si videoškolenie jednoducho pozrú a vypočujú presne tak, akoby ste si zavolali školiteľa priamo k vám do firmy.

Okrem videoškolenia získavate počas platnosti vášho prístupu aj:

Oboznámte vašich zamestnancov o ich právach a povinnostiach jednoducho a bez námahy. 

Staňte sa členom len za

29
 • a využívajte toto centrum bez zbytočných obmedzení.

Poučenie oprávnených osôb

Každá firma a organizácia je povinná zabezpečiť poučenie všetkých tých svojich pracovníkov, ktorí prichádzajú styku s osobnými údajmi. Táto povinnosť platí bez ohľadu na to, či pracovník pracuje len s menom a priezviskom, alebo napríklad aj s rodným číslom.

To znamená, že každý z vašich pracovníkov, ktorý v rámci plnenia svojich pracovných povinností prichádza do styku s osobnými údajmi musí byť príslušne poučený.

Kedy poučenie vykonať?

Ešte skôr, ako začne pracovník vykonávať spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Taktiež platí, že organizácia by mala tiež zabezpečiť opätované poučenie pracovníka. A to vtedy, ak u neho dôjde k zásadnej zmene v pracovnom zaradení a tým aj k zmene vykonávaných spracovateľských operácií s osobnými údajmi.

Kto vykonáva poučenie oprávnených osôb

Ak je v organizácii poverená tzv. zodpovedná osoba, poučenie oprávnenej osoby zabezpečuje ona. Ak zodpovedná osoba v organizácii nie je poverená, potom poučenia vykonáva určený pracovník. Musí byť vykonané poučenie každej osoby, ktorá pracuje s osobnými údajmi a to bez ohľadu na veľkosť organizácie, celkový počet zamestnancov, alebo bez ohľadu na to, či organizácia má, alebo nemá poverenú zodpovednú osobu. Rovnako na túto povinnosť nemá vplyv to, či organizácia má povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt.

Zjednodušte si poučenia vašich oprávnených osôb

Preškolte si vaše oprávnené osoby prostredníctvom videoškolenia. Predmetom asi 30 minútového záznamu je:

 • Vysvetlenie základnej terminológie oprávnenej osoby.
 • Dohľad nad ochranou osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa.
 • Práva oprávnenej osoby.
 • Povinnosti oprávnenej osoby.
 • Zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pre spracúvanie osobných údajov v listinnej podobe.
 • Zásady pre manipuláciu s heslom.
 • Zásady pre používanie aktív.
 • Zásady, na ktoré je potrebné dbať pri manipulácii s dátovými nosičmi.
 • Zásady pre prácu s elektronickou poštou.
 • A samozrejme zodpovednosť oprávnenej osoby za porušenie je povinností.

Ako to funguje?

Jednoducho. Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie do internetu.

 1. Zorganizujete si stretnutie s vašimi kolegami, ktorí prichádzajú do styku osobnými údajmi.
 2. Vy sa prihlásite sa do centra ochrany osobných údajov pomocou používateľského mena a hesla.
 3. Spustíte videoškolenie pre oprávnené osoby.
 4. Oprávnené osoby si spolu s vami pozrú a vypočujú videoškolenie. Presne tak, akoby ste osobne zavolali školiteľa k vám do firmy.
 5. Pod videoškolením je krátky test, prostredníctvom ktorého si spoločne preveríte získané vedomosti.

Na záver si vyhotovte záznam

O tom, že vaše oprávnené osoby absolvovali poučenie formou videoškolenia si vyhotovte záznam. Prevezmite si formulár, ktorý je pod videoškolením a vložte doň údaje pracovníkov, ktorý sa videoškolenia zúčastnili.

Týmto máte povinnosť splnenú.