Podmienky používania 2017-06-02T14:48:39+00:00

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Prevádzkovateľom databázy s názvom Centrum ochrany osobných údajov (ďalej len databáza), ktorá je umiestnená na webovom sídle www.coou.sk je AMSO.SK, s.r.o., IČO: 47688173, vedená v OR okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 30205/R (ďalej ako prevádzkovateľ).

1. Predmet databázy
Predmetom databázy sú najmä:

  • odborné postupy a vzorové texty pre spracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostných opatrení,
  • formuláre, slúžiace pre záznam údajov,
  • články z oblasti ochrany osobných údajov,
  • videoškolenia,
  • odborná poradňa
  • a ďalšie súvisiace témy zaoberajúce sa problematikou ochrany osobných údajov a tvorbou povinnej dokumentácie podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na predmet databázy vrátane grafickej úpravy a usporiadania sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení. Majiteľom autorských práv k databáze je prevádzkovateľ, ak nie je v databáze uvedené inak. Prevádzkovateľ týmto stanovuje podmienky používania databázy a súvisiacich služieb.
Prevádzkovateľ poskytuje informácie, ktoré sú predmetom databázy systémom on-line prostredníctvom svojho webového sídla na www.coou.sk

2. Základné pojmy
Členstvo je oprávnenie používateľa využívať predmet databázy.

Oprávnená osoba je zamestnanec organizácie, ktorý pri výkone svojich pracovných povinností prichádza v organizácii do styku s osobnými údajmi.

3. Vznik členstva a trvanie členstva
Používateľ získava členstvo na základe objednávky služby v centre ochrany osobných údajov a po úhrade sumy podľa aktuálneho cenníka zverejneného prevádzkovateľom. Trvanie členstva je závislé od konkrétnej objednanej služby, ktorá je zverejnená v cenníku. Po uplynutí doby 1 roka, v prípade ak nedôjde k ďalšiemu objednaniu členstva, bude členstvo manažéra pre ochranu osobných údajov a členstvá príslušných oprávnených osôb prevádzkovateľom ukončené.

4. Ostatné oprávnenia a povinnosti používateľa členstva
Používateľ je oprávnený k využívaniu celých textov a ich častí, ako aj vzorov dokumentov (napríklad formulárov), ktoré sa nachádzajú v databáze na informačné a nekomerčné účely, ako pomôcku pre vypracovanie vlastného predpisu (bezpečnostného projektu, bezpečnostných opatrení a príloh dokumentácie) a to výhradne len pre potreby plnenia jeho vlastných povinností, ktoré mu ukladá zákon o ochrane osobných údajov.
Používateľ nie je oprávnený sprístupňovať, zverejňovať alebo poskytovať predmet databázy tretím stranám.
Používateľ sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje do databázy tretím stranám.

5. Ostatné oprávnenia a povinnosti prevádzkovateľa databázy

Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia odstrániť z databázy vrátane poradne akýkoľvek obsah, najmä však protiprávny, hanlivý, urážlivý alebo vulgárny.
Prevádzkovateľ je jednostranne oprávnený ukončiť členstvo používateľa v prípade, ak má pochybnosti o dodržiavaní podmienok používania databázy. Ukončením členstva nevzniká používateľovi nárok na akúkoľvek finančnú náhradu.
Prevádzkovateľ na pokyn osoby, ktorá podala oprávnený podnet odstráni z databázy taký obsah, ktorý odôvodnene zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov tejto osoby. V týchto prípadoch osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah umiestnený do databázy používateľom, ak nevie o jeho protiprávnosti alebo protiprávnom konaní používateľa. Po zistení protiprávnosti prevádzkovateľ odstráni text bez zbytočného odkladu.
Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií umiestnených do databázy používateľom, prípadne tretími osobami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám z tohto dôvodu vzniknúť.
Prevádzkovateľ nedáva súhlas používateľovi uvádzať hypertextové odkazy v textoch vkladaných používateľom do databázy.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom hypertextových odkazov vyskytujúcich sa v textoch v databáze.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za aplikáciu informácií prípadne vzorov dokumentov do internej praxe používateľa databázy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu používateľovi prípadne tretím osobám vzniknúť v dôsledku implementácie informácií z databázy do ich internej praxe.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť o zmene alebo odstránení akejkoľvek časti databázy a o dočasnom alebo trvalom pozastavení prevádzkovania databázy.
Prevádzkovateľ má právo vykonať zmeny podmienok používania databázy. Nové podmienky nadobudnú záväznosť a účinnosť od dátumu stanoveného prevádzkovateľom.

Podmienky používania sú aktualizované ku dňu 02.06.2017