Podmienky ochrana osobných údajov2018-12-02T20:02:28+00:00

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti AMSO.SK, s.r.o., IČO: 47688173, DIČ: 2024044220, so sídlom Bratislavská ul. 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom. Pokojne nás kontaktujte emailom na sluzby@amso.sk alebo telefonicky 0944 330 799.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať ?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Rešpektujeme základné zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú určené čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a preto spracúvame výhradne bežné osobné údaje, ktorými sú napríklad: titul, meno, priezvisko dotknutej osoby, názov organizácie, emailový a telefonický kontakt.

Osobné údaje vás – dotknutých osôb spracúvame z týchto dôvodov:

 • Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby kompletného spracovania povinnej dokumentácie, vzdelávacie služby, a to online prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom školení a kurzov, ktoré organizujeme, vystavili daňový doklad a plnili si povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné zákony. Právny základ spracúvania je určený:
  • čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi vami nami.
  • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pod.
   • Bez toho, aby ste nám poskytli vaše osobné údaje vám nemôžeme dodať službu.
 • Aby sme vás mohli informovať o postupoch v spracúvaní osobných údajov, zmenách v legislatíve, a to formou emailových správ. Právny základ spracúvania je určený:
  • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem, ak ide o osobné údaje zákazníkov,
  • čl. 6 ods. 1 písm a)  všeobedného nariadenia o ochrane údajov – dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.

Komu vaše osobné údaje poskytneme?

Pri spracúvaní osobných údajov využívame služby dôveryhodných dodávateľov, ktorými sú:

 • Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12 841 04 Bratislava,
 • RAYNET s.r.o., so sídlom Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava,
 • Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. Kedže tento poskytovateľ sídli v tretej krajine, o tom, že je spoločnosť Google Inc. certifikovaná v režime Privacy Shield sa môžete presvedčiť kliknujtím na tento odkaz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté organizáciám, ktoré pre výkone svojich činností postupujú v zmysle osobitných zákonov (napríklad daňový úrad).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas nevyhnutnej doby na výkon práv a povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmluvného vzťahu a osobitných zákonov, a to počas 10 rokov. Po uplynutí tejto doby vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme. Pri spracúvaní osobných údajov na základe vášho súhlasu  – do jeho odvolania.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, to znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
  Odvolať váš súhlas so spracúvaním, to znamená, že máte právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
  Ako si môžete svoje právo uplatniť?
  Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti osobne, poštou alebo emailom na hore uvedené kontkatné údaje.

Politika používania cookie

Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou. My cookies využívame najmä z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet.

Ďalej využívame cookies potrebné k „vstupu používateľa“. Tieto sú charakterizované číslom návštevy (tzv. Session ID). Využívajú sa pri vyplňovaní on-line formulárov, keď sú umiestnené na viacerých webových stránkach alebo v prípade „nákupných košíkov“.

Cookies taktiež využívame z dôvodu identifikácie používateľa po jeho prihlásení . Ide o tzv. autentifikačné cookies. Tieto cookies sú potrebné na to, aby ste sa ako náš návštevník nemusel prihlasovať pre každú podstránku samostatne.

Okrem našich vlastných využívame aj tzv. cookies tretích subjektov a to konkrétne pre službu Google Analytics. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.