Jozef Buday – EKOSAD2019-04-16T14:14:47+00:00

Informácie o spracúvaní osobných údajov

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jozef Buday – EKOSAD


Naše identifikačné a kontaktné údaje
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame u nás, vo firme Jozef Buday – EKOSAD,  Mikušovce 318, IČO: 50797026.

Naše kontaktné údaje
S otázkami týkajúcimi sa  ochrany vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, a to:

 • poštou: na adrese Jozef Buday – EKOSAD, Mikušovce 318, 018 57 Mikušovce
 • telefonicky: 0948 881 446
 • emailom: ekosad@centrum.sk

Zásady spracúvania osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.
Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame tieto základné zásady spracúvania:

Osobné údaje musia byť vždy spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
  spracúvanie je nevyhnutné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi.

Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia.

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Osobné údaje musia byť spracované spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

S kým spolupracujeme pri spracúvaní osobných údajov a komu osobné údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní osobných údajov využívame služby dôveryhodných dodávateľov, ktorými sú:

 • News and Media Holding a.s., a to z dôvodu správy našich emailov.
 • Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké, a to z dôvodu správy našich emailov. Kedže tento poskytovateľ sídli v tretej krajine, o tom, že je spoločnosť Google Inc. certifikovaná v režime Privacy Shield sa môžete presvedčiť kliknutím na tento odkaz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
 • Poskytovateľ nášho webhostingu a súvisiacich služieb Lemon Lion, s.r.o.

Účely spracúvania osobných údajov

S cieľom transparentného poskytovania informácii dotknutým osobám si vás dovoľujeme oboznámiť o spracúvaní osobných údajov, a to pre nasledujúce účely spracúvania:

Za účelom preukázateľne vedeného účtovníctva spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • dodávatelia a ich zamestnanci,
 • zákazníci.

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Spracovanie faktúr (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt).
 • Spracovanie ostatných daňových dokladov a bankových výpisov (spracúvame napríklad názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu).

Právny základ spracúvania: 

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom, ktorými sú:

 • Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, príslušný daňový úrad a  iný oprávnený subjekt.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu vedenie účtovníctva uchovávame v rôznych lehotách, a to napríklad:

 • faktúry dodávateľsko – odberateľské – 10 rokov; ostatné daňové doklady a bankové výpisy – 10 rokov.

Za účelom správy registratúry spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Evidencia prijatej a odoslanej pošty (spracúvame titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo).
 • Vyraďovanie dokumentov (spracúvame rôzne osobné údaje, a to v závislosti od archivovaných dokumentov).

Právny základ spracúvania: 

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom, ktorými sú:

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu správy registratúry uchovávame v rôznych lehotách, a to napríklad:

 • evidencia prijatej a odoslanej pošty – 5 rokov.

Za účelom efektívneho riadenia našich dodávateľsko – odberateľských vzťahov spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • naši zákazníci alebo potenciálni zákazníci,
 • kontaktné osoby alebo zamestnanci potenciálnych zákazníkov,
 • kontaktné osoby alebo zamestnanci dodávateľov alebo odberateľov,
 • osoby, ktoré sú oprávnené konať za organizácie.

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Oslovenie potenciálnych zákazníkov (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt).
 • Evidencia kontaktných údajov našich odberateľa, dodávateľa a ich zamestnancov (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt).
 • Manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt).
 • Vypracovanie cenových ponúk (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt).
 • Evidencia obchodných zmlúv (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, podpis).
 • Riešenie reklamácií (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt).

Právny základ spracúvania: 

 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmlúv s našimi zákazníkmi.
 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

Okrem našej vzájomnej komunikácie, neposkytujeme osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu riadenia našich dodávataľsko – odberateľských vzťahov uchovávame v rôznych lehotách, a to napríklad:

 • evidencia kontaktných údajov našich obchodných partnerov – 5 rokov,
 • evidencia cenových ponúk – 10 rokov,
 • evidencia obchodných zmlúv – 10 rokov.

Za účelom propagácie našej firmy a zvyšovania povedomia o našej značke spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • zákazníci.

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Zverejňovanie skúseností zákazníkov prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa a sociálnej siete (spracúvame meno, priezvisko, skúsenosť zákazníka s našimi produktami).

Právny základ spracúvania: 

 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

Okrem poskytovateľa sociálnej siete a poskytovateľa nášho webhostingu, neposkytujeme osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu prezentácie našej organizácie uchovávame do odvolania súhlasu so spracúvaním.

Za účelom organizácie spotrebiteľských súťaží spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • účastník súťaže (fyzická osoba staršia ako 18 rokov).

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Registrácia – zapojenie sa do súťaže (spracúvame meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt).
 • Žrebovanie výhercov (spracúvame meno, priezvisko, adresa).
 • Informovanie výhercov a doručenie výhry výhercovi (spracúvame meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, informácia o výhre).
 • Zverejnenie údajov výhercov prostredníctvom webu prevádzkovateľa (spracúvame meno, priezvisko, informácia o výhre).

Právny základ spracúvania: 

 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

Okrem poskytovateľa sociálnej siete, poskytovateľa nášho webhostingu a doručovateľa, neposkytujeme osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu realizácie spotrebiteľských súťaží uchovávame do odvolania súhlasu so spracúvaním, v prípade zverejňovania údajov výhercov prostredníctvom nášho webu a sociálnej siete – 1 rok.

Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše služby. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky. 

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime „bezpečného štítu“.  

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu)  alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim používateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

Spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom profilovania, a to napríklad ako zatrieďovanie našich potenciálnych zákazníkov do skupín na základe zvolených kritérií s cieľom zostavenia reklamných kampaní.

Ďalšie používanie cookies na našich stránkach

Cookies využívame pre službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok. O spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies sa môžete dočítať v dokumente „Použitie služby Google Analytics na webových stránkach“

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača alebo zariadenia, prostredníctvom ktorého si naše stránky prezeráte. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.