V praxi môže nastať situácia, že prevádzkovateľ poskytol tretej strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje. Alebo, že osobné údaje poskytol bez primeraného právneho základu (napríklad bez súhlasu dotknutej osoby alebo bez opory v osobitnom zákone).
V týchto prípadoch je potrebné postupovať podľa § 18 zákona o ochrane osobných údajov a uvedenú skutočnosť tretej strane písomne oznámiť:

„Ak prevádzkovateľa upozorní dotknutá osoba alebo ak si dotknutá osoba uplatní u prevádzkovateľa svoje právo, alebo ak prevádzkovateľ sám zistí, že poskytol tretej strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, alebo že ich poskytol bez právneho základu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť to každému, komu ich poskytol. Prevádzkovateľ v oznámení uvedie, aké opatrenia na nápravu vykonal, najmä či osobné údaje blokoval, doplnil, opravil, aktualizoval alebo zlikvidoval, a aké opatrenia žiada prijať od tretej strany.“

Od písomného oznámenia môže prevádzkovateľ upustiť len v prípade, keď:

„oznámenie je objektívne nemožné alebo je možné len s vyvinutím neprimeraného úsilia“.

Pričom však zákon o ochrane osobných údajov ďalej nešpecifikuje, čo rozumieť pod:
a) objektívne nemožné
b) a vyvinutím neprimeraného úsilia.
Správne posúdenie a prípadná zodpovednosť preto zostáva na pleciach prevádzkovateľa.

Ako formulár vyplníte?

Ak ste tretej strany poskytli neaktuálne osobné údaje, potom do formulára vložíte:
• Identifikačné údaje organizácie (vás, ako prevádzkovateľa informačného systému).
• Identifikačné údaje tretej strany (napríklad subjektu, ktorému ste poskytli osobné údaje a oznamujete mu zmeny).
• Rozsah poskytnutých osobných údajov (napríklad meno, priezvisko, adresa dotknutej osoby).
• Opatrenia, ktoré prevádzkovateľ žiada prijať od tretej stany (napríklad, keď ako prevádzkovateľ žiadate aktualizovať adresu dotknutej osoby, ktorú ste poskytli neaktuálnu).

2018-12-03T10:32:52+00:00