Kedy použijete formulár?

Najmä v prípade väčších organizácií je potrebné zabezpečiť, aby manažment bol informovaný o nezhodách resp. nedostatkoch v procese spracúvania osobných údajov. Z tohto dôvodu je súčasťou dokumentácie aj príloha s názvom „Výsledky preskúmavania manažmentom“.

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:
Opäť pokračujeme príkladom, kedy boli nájdené nedostatky v zmluvách so sprostredkovateľmi.
• Dôvod preskúmavania Napríklad: Plánovanou kontrolou procesu „Riadenie personálnej bezpečnosti“ boli zistené nedostatky v zmluvách.
• Identifikované nezhody a odporúčania. Napríklad: Zákon o ochrane osobných údajov v časti §8 ods. 4 vyžaduje, aby zmluva so sprostredkovateľom obsahovala aj označenie informačného systému a podmienky spracúvania. Tieto však v zmluve so spoločnosťou XZ chýbajú. Organizácii tak hrozí pokuta podľa §68 zákona o ochrane osobných údajov.
• Navrhované opatrenia. Napríklad: Do zmluvy doplniť názov informačného systému, ktorým je „mzdová a personálna agenda“. Pre vymedzenie podmienok spracúvania: Sprostredkovateľ je oprávnený osobné údaje poskytovať tretím stranám, ktorými sú Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne ….
• Časový harmonogram pre implementáciu opatrení: Napríklad do 30 dní.
• Dátum pre vykonanie následnej kontroly: Napríklad 17.12.2015.
• Záznam vypracoval, kedy a podpis príslušného pracovníka.

2018-12-03T10:33:03+00:00