Kedy použijete formulár?

Vyhláška taktiež vyžaduje, aby súčasťou bezpečnostných opatrení bola aj kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie. Preto je kontrolnej činnosti venovaný samostatný proces v bezpečnostnom opatrení pre riadenie spracúvania osobných údajov označený ako „Proces kontrolná činnosť a preskúmavanie manažmentom organizácie“.

 Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:
• V úvode doplníte rok, ktorého sa harmonogram týka. Napríklad 2015.
• Pre dátum kontrolnej činnosti vložte termín, kedy kontrolu určeného procesu vykonáte. Napríklad 16.11. 2015 budeme kontrolovať dodržiavanie „Základných pravidiel ochrany osobných údajov prevádzkovateľa“.
• Názov kontrolovaného procesu je predvyplnený podľa názvov procesov v bezpečnostnom opatrení pre riadenie spracúvania. Zoznam procesov, ktoré budete kontrolovať si môžete upraviť (napríklad aj odstránením, ak nebudete kontrolovať priebeh všetkých procesov). Napríklad nepredpokladáme vykonanie kontroly procesu „Riadenie bezpečnostných rizík“, preto ho z formulára odstránime.
• Meno a priezvisko určeného kontrolóra, teda pracovníka, ktorý bude nad kontrolou dohliadať. Napríklad poverená zodpovedná osoba.

2018-12-03T10:34:13+00:00