Kedy použijete formulár?

Pri získavaní osobných údajov do informačných systémov, môže byť oprávnená osoba vyzvaná k preukázaniu svojej totožnosti alebo preukázaniu jej príslušnosti hodnoverným dokladom k organizácii prevádzkovateľa (§15 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona o ochrane osobných údajov).
Aby boli vaše oprávnené osoby pripravené na túto situáciu, súčasťou bezpečnostných opatrení ochrany osobných údajov je príloha pre vyhotovenie záznamu o preukázaní príslušnosti oprávnenej osoby k prevádzkovateľovi.
Túto prílohu môžete použiť napríklad pre tie oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do osobného kontaktu s dotknutými osobami (personalisti, ekonómovia a pod.). Pre každú takúto oprávnenú osobu vyhotovíte samostatný list, ktorý bude mať oprávnená osoba k dispozícii.

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:
• Titul, meno, priezvisko oprávnenej osoby, pre ktorú vyhotovujete záznam.
• Jej pracovné zaradenie. (Napríklad pracovná pozícia podľa pracovnej zmluvy.)
• Údaje kedy a kde bol záznam vyhotovený. (Napríklad aktuálny dátum vyhotovený na adrese sídla organizácie.)
• Oprávnenie vydal. (Napríklad meno a priezvisko zodpovednej osoby alebo konateľa spoločnosti.)

2018-12-03T10:37:29+00:00