Kedy použijete formulár?

Podľa aktuálneho znenia zákona o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ sám rozhoduje, či výkonom dohľadu nad osobnými údajmi poverí zodpovednú osobu. V prípade, ak by ste v organizácii s funkciou zodpovednej osoby uvažovali, pre jej interné poverenie môžete použiť tento formulár. Vyplnený formulár nezasielate na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Priložte si ho k vašej dokumentácii ochrany osobných údajov.

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte okrem identifikačných údajov organizácie aj:
• Titul, meno, priezvisko a dátum narodenia zodpovednej osoby.
• Dátum začiatku platnosti poverenia.
• Číslo potvrdenia o absolvovaní skúšky a dátum vydania potvrdenia Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
• Podpis zodpovednej osoby v časti „s poverením súhlasím“.
• Dátum vyhotovenia poverenia.
• Pečiatka a podpis napríklad štatutára.

Najneskôr do 30 dní odo dňa „interného poverenia“ zodpovednej osoby je prevádzkovateľ povinný o tomto informovať úrad. A to doporučenou zásielkou alebo v podobe elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. Vzor oznámenia zverejňuje úrad na svojom webovom sídle.

2018-12-03T10:36:43+00:00