Kedy použijete formulár?

Formulár môžete použiť vždy vtedy, ak vytvárate prístup do informačného systému, v ktorom sú osobné údaje spracúvané automatizovaným spôsobom (notebooky, počítače a pod.) a chcete viesť evidenciu komu a kedy bol prístup zriadený. Prostredníctvom formulára pracovníka zároveň poučíte o manipulácii s heslom.

Ako formulár vyplníte?

Do formulára vložíte:

Predpokladajme, že sme na ekonomické oddelenie prijali nového pracovníka a nemáme zavedený žiadny iný mechanizmus pre správu prístupov do informačných systémov.
• Poradové číslo vytvoreného používateľského prístupu. Napríklad: Zatiaľ sme vytvorili 25 prístupov, pre nového pracovníka to bude 26.
• Používateľský prístup bol vytvorený dňa a v hodine. Napríklad, podľa pracovnej zmluvy je nástup pracovníka 25.09. Bude na pozícii oprávnenej osoby, preto by sme používateľský prístup mali zriadiť až po tom, čo bude preukázateľne poučený o svojich právach a povinnostiach (§21 zákona o ochrane osobných údajov.). Pracovníka sme náležite poučili až 26.09, preto používateľský prístup vytvoríme 26.09 o 10:15.
• Používateľský prístup do informačného systému je povolený pre: vložíme meno a priezvisko, prípadne pracovnú pozíciu pracovníka.
• Účel: na aký účel je používateľský prístup povolený. Napríklad ako výkon pracovných povinností na pozícii ekonóm organizácie.
• Názov informačného systému. Tu je potrebné uviesť názvy tých informačných systémov, do ktorých bude mať pracovník prístup, resp. bude v nich osobné údaje spracúvať automatizovaným spôsobom. Napríklad „účtovná agenda“, „mzdová a personálna agenda“. Pomôže vám priamo záznam o poučení oprávnenej osoby, keďže v ňom nájdete identifikované všetky informačné systémy, s ktorými bude pracovník pracovať (IS1, IS2 a pod.).
• Používateľský prístup pridelil. Napríklad meno a priezvisko informatika.
• Používateľský prístup schválil. Napríklad meno a priezvisko konateľa spoločnosti.
• Podpis osoby, ktorej bol používateľský prístup pridelený. Podpis nového pracovníka.
• Používateľský prístup z tab. A bol zrušený dňa, o hodine. Pri rozviazaní pracovného pomeru je potrebné zrušiť prístup oprávnenej osoby do informačných systémov, s ktorými pracovala.
• Používateľský prístup zrušil. Opäť napríklad informatik.
• Zrušenie užívateľského prístupu schválil. Napríklad konateľ spoločnosti.

2018-12-03T10:30:56+00:00