Kedy použijete formulár?

Všetky priestory, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov evidujeme, preto sme ich rozčlenili do typov I až III. Kritériá pre ich rozdelenie sú predmetom časti procesu s názvom „Bezpečnosť systémov“, kde nájdete bližšie vysvetlenie jednotlivých priestorov z pohľadu prístupu do nich.
Ako formulár vyplníte?

Ako príklad si uvedieme kanceláriu ekonomického oddelenia, kde majú prístup aj ostatní zamestnanci (neoprávnené osoby). Budeme hovoriť o chránenom priestore typu I a použijeme formulár s názvom „Evidencia chránených priestorov typu I“.
• Poradové číslo:
o Napríklad 1.
• Umiestnenie, popis kde sa kancelária nachádza.
o Napríklad ako 1. poschodie, č. dverí 7.
• V časti „Zoznam pracovníkov oprávnených na vstup do priestorov“ uvedieme údaje tých oprávnených osôb, ktoré tam obvykle vykonávajú svoje pracovné povinnosti.
o Napríklad titul, meno a priezvisko ekonóma.
o Príkladom externej organizácie môže byť poverený sprostredkovateľ. Kedy jeho pracovníci vykonávajú činnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov priamo v priestoroch organizácie. V tomto prípade uvedieme titul, meno a priezvisko oprávnenej osoby sprostredkovateľa a názov organizácie sprostredkovateľa.

2018-12-03T10:31:41+00:00