Príjemca

Samotný pojem „príjemca“ nie je v spracúvaní osobných údajov žiadnou novinkou. Zmenou však  je to, koho budeme za príjemcu podľa nových pravidiel považovať.

Súčasná prax v spracúvaní osobných údajov (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nazýva príjemcom taký subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené. Príjemca však tieto údaje ďalej nespracúva.

Nová definícia hovorí, že príjemcom je

je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Podľa nového nariadenia budeme preto za príjemcu považovať napríklad:

  • dotknutú osobu,
  • ďalšieho samostatného prevádzkovateľa,
  • alebo sprostredkovateľa.

Naopak, za príjemcu nebudeme považovať orgány verejnej moci, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté za účelom šetrenia resp. objasňovania. Napríklad Slovenská obchodná inšpekcia.

S pojmom príjemca sa stretnete napríklad pri plnení si informačnej povinnosti voči dotknutým osobám. Zatiaľ čo teraz informujeme samostatne o sprostredkovateľoch (teda subjektoch, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa), po novom ich zaradíme spoločne medzi príjemcov.

2018-12-03T08:22:16+00:00