Blog2018-12-02T19:40:17+00:00

Pseudonymizácia

Pseudonymizácia Pseudonymizácia je jedno z odporúčaných bezpečnostných opatrení, ktoré prevádzkovatelia a sprostredkovatelia prijímajú na ochranu spracúvaných osobných údajov. Napríklad [...]

Profilovanie

Profilovanie Ďalší nový pojem, ktorý nám pribudol v terminológii spracúvania osobných údajov je profilovanie. Definícia hovorí, že je to je [...]

Obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracúvania osobných údajov Obmedzenie spracúvania osobných údajov je  v praxi ochrany osobných údajov novým termínom. Rozumieme nim „označenie uchovávaných [...]

Desať omylov o GDPR

Keďže nové nariadenie o spracúvaní osobných údajov je jednotné pre všetky členské štáty EÚ, ako inšpiratívny zdroj informácii k tejto [...]

Osobný údaj

Osobný údaj Nová definícia nariadenia hovorí o tom, že za osobný údaj považujeme: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo [...]