Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Obmedzenie spracúvania osobných údajov je  v praxi ochrany osobných údajov novým termínom. Rozumieme nim

„označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti“.

S povinnosťou obmedzenia spracúvania osobných údajov sa môžete stretnúť v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby. Napríklad vtedy,

  • keď u vás bude dotknutá osoba namietať spracúvanie jej osobných údajov,
  • alebo bude vyžadovať aktualizáciu osobných údajov.

V týchto situáciách ste povinný spracúvanie osobných údajov obmedziť. Pozor, obmedzenie spracúvania osobných údajov si nezamieňajte s tzv. blokovaním osobných údajov.

Blokovanie osobných údajov,  ktoré už dnes poznáme ako

dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej týmto zákonom.

Ide o stav, kedy s osobnými údajmi ďalej aktívne nemanipulujeme. Napríklad z toho dôvodu, že dotknutá osoba odvolala súhlas, ktorý nám poskytla, aby sme mohli jej osobné údaje spracúvať.

Príklad:

Predstavte si, že vám váš klient (dotknutá osoba, o ktorej spracúvate osobné údaje) zašle žiadosť, aby ste aktualizovali jeho osobné údaje, keďže sa mu zmenila e-mailová adresa a telefónne číslo. Na nevyhnutný čas preto obmedzíte ďalšie spracúvanie jeho osobných údajov, a to napríklad tak, že osobné údaje presuniete do iného systému. Počas tohto obdobia si overíte správnosť poskytnutých údajov a  opravíte ich v príslušnom informačnom systéme. Na záver vášho klienta informujete o tom, že obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov rušíte a ďalej o ňom osobné údaje spracúvate.

2018-12-02T19:29:23+00:00