Prílohy k bezpečnostnej smernici2018-12-03T11:23:58+00:00

Prílohy k bezpečnostnej smernici

Ako vyplýva z čl. 32 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, každá organizácia (prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ) je povinná podniknúť kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (napríklad oprávnená osoba konajúca za prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa), ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu. poučenie všetkých oprávnených osôb o ich právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov.

Tieto pokyny sú predmetom  bezpečnostnej smernice (bezpečnostné opatrenie pre manipuláciu s osobnými údajmi).  Pre bližšie definovanie povolených spracovateľských operácií vám však naviac odporúčame priložiť k bezpečnostnej smernici tzv. rozsah povolených činností oprávnenej osoby pri spracúvaní osobných údajov, a to v závislosti od toho, aký je účel spracúvania osobných údajov vo vašej organizácii. Prílohy, ktoré sú pre vás relevantné si prevezmite, upravte podľa vašich podmienok a priložte k bezpečnostnému opatreniu pre manipuláciu s osobnými údajmi.

Príklad:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje z dôvodu vedenia: mzdovej a personálnej agendy, účtovnej agendy, správy registratúry a oznamovania protispoločenskej činnosti. K bezpečnostnej smernici si preto priloží tieto prílohy:

  • príloha č. 1 mzdová a personálna agenda
  • príloha č. 2 účtovná agenda
  • príloha č. 3 správa registratúry
  • príloha č. 4 oznamovanie protispoločenskej činnosti.

Firmy

Školy a školské zariadenia